Eser Adı  Ahi Kızı Mescidi
Türü  Mescid
Şimdiki Durumu  Cami olarak kullanılmaktadır.
Dönemi  15. yüzyıl
Yapım Tarihi  yak. 15. yüzyıl

Nakip Kızı Camii olarak da bilinen yapının inşa kitâbesi bulunmadığından dolayı binanın bânisi ve yapım tarihi bilinmemektedir; Selçuklu Dönemi mescitleri ile benzerlik göstermektedir ancak yapının kuzeybatısında aynı adla anılan türbenin 1438-1439 tarihli olması dolayısıyla mescidin de 15. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği de düşünülmektedir. Kare planlı ve basık tek kubbeli olarak inşa edilmiş olan mescidin doğu ve batı pencere düzenlemeleri birbirinden farklıdır. Sade bir mihrabı ve ahşaptan minberi vardır. Minaresi bulunmamaktadır.

Kare planlı ve tek kubbeli olan mescidin kubbesi basık şekilde inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin eklenmiş olduğu kuzey cephesinde ortada sivri kemerli bir kapı ile her iki yanında sivri kemerli birer pencere bulunmaktadır. Son cemaat yerinin üstünde mescidin kadınlar mahfiline geçişini sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Binanın doğu cephesinde ortada yüksek ve dar sivri kemerli bir pencere ile kuzey yanında yer alan ince ve uzun bir mazgal pencere yer alır.

Batı cephesi tamamen farklı bir pencere dizilimine sahiptir. Cephenin ortalarına gelecek şekilde, düşey bir hat boyunca dikdörtgen formlu üç pencere sıralanmıştır. Alttaki pencere demir parmaklıdır ve “denizlik” olarak adlandırılan dışa doğru çıkıntı oluşturan profilli bir blok taşa sahiptir. Söz konusu pencere iç kısımda sivri kemerlidir. Pencere sırasının iki yanında içe doğru genişleyen mazgal pencere formunda iki adet ince ve uzun pencere yer almaktadır.

Mescide giriş kuzey cephede yer alan sivri kemerli bir kapı ile sağlanmaktadır. İbadet alanı kubbe ile örtülüdür. Kubbenin eteğinde yarım daire profilli bir silme bulunmaktadır. Güney duvarda dikdörtgen çerçeve içine alınmış bir mihrap yer almaktadır. Mihrap nişi yuvarlak kemerlidir. Ahşap bir minberi bulunmaktadır. Binada herhangi bir süslemeye rastlanmamaktadır.

Referans

K. Turfan, 1955 Yılı Antalya Merkez Eski Eser Fişleri. Antalya 1955, no. 42.
A. Durukan, “Alaeddin Keykubad Döneminde Antalya,” M. Seyirci (ed.), Antalya 2. Selçuklu Eserleri Semineri. Antalya 26-27 Aralık 1987, Antalya 1988, 29 ve 36 dn. 23.
L. Yılmaz, Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2002, 20-23.
L. Yılmaz, “Antalya-Ahi Kızı Mescidi: Bir Selçuklu Binasının Osmanlı Devrinde Yeniden Kullanımı,” Adalya 5, 2001-2002, 211-221.
T.C. Antalya Valiliği, Antalya Kültür Envanteri (Merkez), Antalya 2003, 42.
B. Karaca, “Tekeoğulları Beyliği’nden Osmanlı Devleti’ne İntikal Eden Vakıflar,” B. Koçakoğlu – B. Karslı – D. Çakılcı (ed.), Antalya Kitabı 2: Antalya’da Türk-İslâm Medeniyetinin İzleri, Konya 2019, 303-304.

Ahi Kızı Mescidi

Üçgen, 07040 Muratpaşa/Antalya

Google Maps’te Aç